Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden van de website

Omron Europe B.V. en haar dochterondernemingen binnen de EMEA-regio (“wij" of “Omron") willen u middels dit document (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) informeren over de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de Omron-websites (“Website"), hetzij als gast, hetzij als geregistreerd gebruiker. “U" betekent iedereen die gebruikmaakt van de Website. Leest u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u gebruikmaakt van de Website. Door de Website te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website.

Toegang tot de Website

Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om zonder vooraankondiging de diensten die wij op de Website aanbieden te beëindigen of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als de Website om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is voor welke tijdsduur dan ook.

Naar eigen inzicht kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Website of de gehele Website beperken of voorbehouden aan bij ons geregistreerde gebruikers.

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander gegeven dat onderdeel vormt van onze beveiligingsprocedures, kiest of verkrijgt, dient u die gegevens vertrouwelijk te behandelen en die niet aan derden te verstrekken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, hetzij door u gekozen dan wel door ons aan u verstrekt, op enig moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening tekort bent geschoten in de naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar althans de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten tot de Website en tot al het daarop geplaatste materiaal. Dat materiaal is beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en -verdragen. Wij behouden ons terzake uitdrukkelijk alle rechten voor.

U mag geen deel van enig materiaal op de Website voor commerciële doeleinden gebruiken tenzij u daarvoor toestemming hebt gekregen van ons of van onze licentiegevers

U mag uitsluitend voor eigen gebruik één kopie afdrukken, en samenvattingen downloaden, van een willekeurige pagina of van meerdere pagina's van de Website. Verder mag u anderen binnen uw organisatie wijzen op materiaal dat op de Website is gepost.

U mag op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload, en u mag illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van eventueel genoemde contribuanten) als de auteurs van het materiaal op de Website dient altijd te worden erkend.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

Materiaal dat op de Website is gepubliceerd, is niet bedoeld voor het verstrekken van advies waarop kan worden vertrouwd. Wij wijzen daarom uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor ieder vertrouwen dat op dit materiaal is gebaseerd.

De Website verandert voortdurend

Wij streven ernaar de Website regelmatig te vernieuwen en kunnen de inhoud op elk moment aanpassen. Als dat nodig is, kunnen we de toegang tot de Website tijdelijk of definitief afsluiten. Al het materiaal op de Website kan op enig moment gedateerd worden en wij zijn niet verplicht dat materiaal te vernieuwen.

Onze aansprakelijkheid

Het op de Website gepubliceerde materiaal wordt aangeboden zonder enige garantie, voorwaarden of verzekering met betrekking tot de juistheid daarvan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere groepsmaatschappijen en derden die aan ons verbonden zijn hierdoor uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere aanspraken die anders geïmpliceerd zouden zijn.

 • Iedere aansprakelijkheid voor elke directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met de Website, het gebruik daarvan, de afwezigheid van de mogelijkheid de Website te gebruiken, de gevolgen van het gebruik van de Website, of enige websites waarnaar op de Website wordt verwezen en het materiaal dat hierop is gepubliceerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  • inkomens- of inkomstenverlies;

  • verlies van bedrijvigheid;

  • verlies van winst of overeenkomsten;

  • verlies van verwachte besparingen;

  • verlies van gegevens;

  • verlies van goodwill;

  • tijdverlies van management of kantoorpersoneel;

  • letsel of de dood

veroorzaakt ofwel door onrechtmatig handelen (of nalaten), wanprestatie ofwel op andere wijze, zelfs als deze schade of verlies voorzienbaar was.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor zover deze onder de geldende wetgeving niet mag worden uitgesloten of beperkt.

Schadeloosstelling

U verklaart ermee in te stemmen Omron schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid, schade of verlies, eis tot schadevergoeding of vergoeding van andere kosten, waaronder begrepen redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit inbreuk uwerzijds op de bepalingen in de gebruiksvoorwaarden of uit uw gebruik van de Website.

Informatie over u en uw bezoeken aan de Website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacy- en cookie-beleid. Door de Website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Reacties

Alle informatie, opmerkingen of al het materiaal dat u via de Website hebt geplaatst of verstuurd, inclusief reacties, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of anderszins (“Reacties”), worden beschouwd als niet-vertrouwelijke en vrij te gebruiken informatie. Omron heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Reacties en mag dergelijke Reacties dan ook zonder enige beperking reproduceren, gebruiken, vrijgeven, exposeren, tonen, wijzigen, op welke wijze dan ook gebruiken, publiceren of distribueren.

Voorts staat het Omron vrij alle ideeën, concepten, inhoudelijke of technische informatie die in dergelijke Reacties worden verstrekt, te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren of verhandelen van producten waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke Reacties. Het is verboden om Reacties naar de Website te versturen of anderszins te plaatsen of verplaatsen:

 • die bedreigend, lasterlijk, obsceen, indecent, opruiend, beledigend, pornografisch, grof, opwekkend tot rassenhaat, discriminerend of anderszins bedreigend of kwetsend zijn, inbreuk maken op vertrouwelijkheid of privacy of aanleiding geven tot ergernis of overlast;

 • waarvoor niet de noodzakelijke licenties en/of bewijzen van instemming of goedkeuring verkregen zijn; of

 • die bijdragen aan of aanzetten tot gedrag dat als onwettig kan worden beschouwd, aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheidsstelling, of anderszins strijdig zijn met de wet of inbreuk maken op de rechten van derden, in Nederland of enig ander land.

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag de Website niet misbruiken door daarop bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Website, tot de server waarop de Website is opgeslagen of elke server, computer of database verbonden met de Website. U mag de Website niet aanvallen via bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een “denial of service- aanval" of een verspreide “denial of service- aanval".

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een verspreide “denial of service-aanval", een virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, data of enig ander materiaal dat uw eigendom is en dat u heeft bereikt, kan infecteren vanwege uw gebruik van de Website of het downloaden van enig materiaal op de Website of op enige website die daarmee verbonden is.

Links naar de Website

U mag een link naar onze startpagina plaatsen, mits dit op een eerlijke en legale manier gebeurt en het niet is bedoeld om onze reputatie te schaden of er profijt van te hebben. De link mag niet de suggestie wekken van enige vorm van samenwerking, goedkeuring of ondersteuning van onze kant wanneer dit niet het geval is.

U mag geen link plaatsen vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent.

De Website mag niet in een frame op een andere website worden geplaatst. Ook mag u geen link plaatsen naar enig deel van de Website anders dan de startpagina. We behouden ons het recht voor de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van materiaal op de Website, anders dan hierboven uiteengezet, kunt u een verzoek indienen via info.omronhealthcare@eu.omron.com.

Links vanaf de Website

De links op de Website links naar andere websites en naar hulpmiddelen ter beschikking gesteld door derden, zijn enkel te uwer informatie geplaatst. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en hulpmiddelen en aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor of voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt.

Wijzigingen van onze gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door andere bepalingen of kennisgevingen die elders op de Website zijn gepubliceerd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en dienen te worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Contact

Als u aanmerkingen hebt op materiaal dat op de Website is geplaatst of als u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden hebt, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info.omronhealthcare@eu.omron.com of een brief te sturen naar: OMRON Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department, Scorpius 33, 2132LR, Hoofddorp

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.

Selecteer maximaal 2 producten.